Είσοδος Χρήστη
Χρήστης
Password
Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται σε Τράπεζες και Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων Στελεχών
της Τράπεζάς μας που εμφανίζονται σε διάφορα έγγραφα π.χ. σε επιταγές, συμβάσεις, εμβάσματα,
αλληλογραφία κτλ.