Είσοδος Χρήστη
Χρήστης
Password
Η εφαρμογή αυτή απευθύνεται σε Τράπεζες και Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων Στελεχών
της Τράπεζάς μας που εμφανίζονται σε διάφορα έγγραφα π.χ. σε επιταγές, συμβάσεις, εμβάσματα,
αλληλογραφία κτλ.

Προκειμένου κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον
κο. Ιωάννη Χρήστου στο τηλ. +30 210 9441512, fax +30 210 9441477 ή mail HRISTOU.IOANNIS(at)nbg.gr»